Kyoto day 10 - Northwest Kyoto Photos

 

Next »

Near the entrance to Kinkaku-ji

Kinkaju-ji

Crazy tree

Myoshin-ji

 

12

Next »